תנאי האתר

בהסכם תנאי שימוש זה, בהצהרת הפרטיות שלנו ובמדיניות העוגיות שלנו (יחד “תנאים” אלה) מתוארים התנאים לפיהם Cronos Group Inc., או מי מחברות הבת שלה ומהמסונפים אליה ברחבי העולם (יחד “קבוצת קרונוס”, “אנו” או “שלנו”) מציעים לכם גישה לאתרים, ליישומונים ולשירותים דיגיטאליים בהם תנאים אלה נזכרים או מהם הם מקושרים (יחד ה”שירותים”).
לפני שתתחברו לשירותים ותשתמשו בהם, אנא קראו בקפידה את התנאים להלן כיוון שהם מהווים הסכם חוקי ביניכם לבין קבוצת קרונוס.
בכניסה לאתר כלשהו של קבוצת קרונוס ובשימוש בשירותים, אתם מאשרים כי:

 • קראתם את התנאים ואתם מבינים אותם;
 • תצייתו לתנאים; וכן
 • הגעתם לפחות לגיל הבגרות החוקית במקום מגוריכם ואתם כשירים כדין לכרות חוזים.
 • הגעתם לפחות לגיל הבגרות החוקית במקום מגוריכם ואתם כשירים כדין לכרות חוזים.
  אם אתם משתמשים בשירותים מטעם המעסיק שלכם, הסכמתכם לתנאים אלה נחשבת להסכם בין המעסיק שלכם לבין קבוצת קרונוס ואתם מציגים ומצהירים שאתם רשאים לכבול את המעסיק שלכם לתנאים אלה.

אם אינכם מסכימים לתנאים אלה, כולם או חלקם, אנא אל תשתמשו בשירותים והפסיקו את ההתחברות מיד. במקרה שתתחברו לשירותים, תשתמשו בהם ו/או תירשמו אליהם, פעולתכם תיחשב להסכמתכם לכרות הסכמים עם קבוצת קרונוס באופן אלקטרוני.

1. תנאים נוספים
מאפיינים מסוימים של השירותים, קידומים, הצעות ומחקרים כפופים לתנאים נוספים (“תנאים נוספים”) המוצגים במקביל אליהם. קבוצת קרונוס עשויה להציג לכם תנאים נוספים דרך השירותים או באופן לא מקוון. בלא התחשבות באופן שבו הם מוצגים לכם, קבוצת קרונוס דורשת את הסכמתכם לתנאים הנוספים לפני שתשתמשו במאפיינים אלה של השירותים. אלא אם פורט אחרת בתנאים הנוספים, כל התנאים הנוספים משולבים בתנאים אלה. אם אינכם מסכימים לתנאים הנוספים, אינכם רשאים להתחבר לשירותים להם הם נוגעים. תנאים אלה והתנאים הנוספים חלים באופן שווה. עם זאת, במקרה של סתירה בין תנאים נוספים לבין תניה לתנאים אלה, התנאי הנוסף יגבר אולם רק ביחס לשירות(ים) עליו חלים התנאים הנוספים.

2. שינוי תנאים
תאריך התוקף של תנאים אלה מפורט בראש עמוד האינטרנט. כשנוסיף מאפיינים חדשים, ייתכן שנתקן תנאים אלה או נשלים אותם. לא נבצע שינויים בעלי השפעה רטרואקטיבית על זכויות הפרטיות שלכם, אלא אם נידרש לכך בהתאם לחוק או כדי להגן על שימושם של משתמשים אחרים בשירותים. המשך שימושכם בשירותים לאחר תאריך התוקף מהווה את הסכמתכם לתנאים המתוקנים. התנאים המתוקנים עוקפים כל גרסה, הסכם או הצהרה קודמים ביחס לתנאים.

3. תוכן השירותים

 • קבוצת קרונוס או הישויות להן העניקה רישיון הינן הבעלים של השירותים, לרבות כל מידע, גרפיקה, אומנות, טקסט, סרטון, קליפ אודיו, סימן מסחרי, סמליל, סימן שירות, לרבות “המראה והתחושה” של אתר כלשהו של קבוצת קרונוס ו/או תוכן אחר המסופק בשירותים או דרכם (יחד “תוכן קבוצת קרונוס”) והם מוגנים בהתאם לדיני זכויות יוצרים, סימן מסחרי ודינים אחרים רלבנטיים בישראל ומחוצה לה.
 • אם אתם מסכימים לתנאים אלה, קבוצת קרונוס מעניקה לכם רישיון אישי מוגבל, לא-בלעדי ולא-עביר (ללא זכות לרישוי משנה) להתחבר לשירותים, להשתמש בהם ולהוריד, להדפיס ו/או להעתיק תוכן קבוצת קרונוס לשימושכם האישי בלבד ובכפוף לתנאים אלה. חל איסור חמור על הדפסה מחדש או שכפול אלקטרוני של מסמך או גרפיקה הקשורים לשירותים כולם או מקצתם למטרה אחרת, אלא אם הושגה הרשאה בכתב ומראש מקבוצת קרונוס.
 • דבר האמור בתנאים אלה לא יפורש כמעניק, ברמיזה, בהשתק או אחרת, רישיון או זכות בסימנים המסחריים, בסמלילים או בסימני השירות (“סימנים”), בפטנטים, בסודות המסחריים או בקניין רוחני אחר של קבוצת קרונוס המגולם בשירותים. שימוש לא מורשה בסימן או בקניין רוחני אחר של קבוצת קרונוס עלול להפר דינים תקפים. קרונוס שומרת לעצמה את כל הזכויות שאינן מוענקות בתנאים אלה במפורש.
 • אלא אם קבוצת קרונוס תמסור לכם הרשאה בכתב לעשות כן, אינכם רשאים
 • לשלב תוכן קבוצת קרונוס בעבודה אחרת (כגון האתר שלכם) או להשתמש בתוכן קבוצת קרונוס באופן ציבורי או מסחרי, למעט בהיקף המותר בחוק בהתאם לפטור שימוש הוגן או סחר הוגן;
 • לשנות את ההודעות הנוגעות לזכויות יוצרים, לסימנים מסחריים או לזכויות קניין רוחני אחרות המשולבות בתוכן קבוצת קרונוס; או
 • ליצור “קישור עמוק” לשירותים (דהיינו, לקשר לעמוד שאינו עמוד הבית של אחד השירותים).
 • קבוצת קרונוס תהיה זכאית בכל עת שהיא לשנות או להפסיק אספקט או מאפיין כלשהו של השירותים, לרבות, בין היתר, שעות הזמינות והציוד הנדרש להתחברות או לשימוש. קבוצת קרונוס משקיעה מאמצים סבירים בעדכון שירותיה, אולם עם הזמן חלק מהמידע עשוי להתיישן. למעט כמצוין במפורש, קבוצת קרונוס לא יוצאת בכל טענה או התחייבות באשר לדיוק, לשלמות או לשימוש במידע הכלול בשירותים.

שימושכם בתוכן קבוצת קרונוס נעשה על אחריותכם בלבד.
4. לא ייעוץ רפואי או מקצועי
כל תוכן קבוצת קרונוס נועד להיות משאב מידע כללי ביחס לנושא המטופל ומסופק רק על בסיס “כמות שהוא” ו”בהתאם לזמינות”. אנו ממליצים לכם לאמת את המידע שבעמוד זה מול מקורות אחרים ולבחון את המידע בקפידה עם ספק שירותי הבריאות המקצועי שלכם. קבוצת קרונוס לא מספקת שירותים רפואיים או מקצועיים דומים או ייעוץ רפואי או מקצועי דרך אתר כלשהו, והמידע המסופק לא נועד להחליף ייעוץ רפואי על ידי רופא. אם אתם מעוניינים בשירותים או בייעוץ כאלה או זקוקים להם, עליכם להיוועץ בספק שירותי בריאות מקצועי. אין לפרש את פרסומו של תוכן זה על ידי קבוצת קרונוס כתמיכתה של קבוצת קרונוס בדעות המבוטאות בו, או כאחריות או ערבות לאסטרטגיה, להמלצה, לטיפול, לפעולה או לשימוש בתרופה או בתכשיר מטעם מחבר התוכן.
תוכן קבוצת קרונוס נועד למטרות מידע בלבד, לא מהווה תחליף לייעוץ רפואי, לאבחנה או לטיפול מקצועי ואינו מחליף אותם. אל תתעלמו, תימנעו או תתעכבו בקבלת ייעוץ רפואי מספק שירותי בריאות מוסמך בגלל משהו שקראתם דרך השירותים. אל תשתמשו בשירותים לצרכי חירום רפואיים. במקרה חירום רפואי, התקשרו מיד לבעל מקצוע מתחום שירותי הבריאות ולמספר החירום המקומי שלכם.

5. שימוש בשירותים

 • כשירות: עליכם להיחשב בגירים במקום מגוריכם כדי להשתמש בשירותים. בשימוש בשירותים, אתם מצהירים כלפי קבוצת קרונוס שאתם נחשבים בגירים במקום מגוריכם.
 • החשבון שלכם: אם תיצרו חשבון (“חשבון”) כדי להשתמש במאפיינים מסוימים של השירותים, אתם מסכימים לשמר את פרטי החשבון שלכם כדי לוודא שתמיד יהיו עדכניים, מלאים ומדויקים. אם תמסרו פרטים כוזבים, חלקיים או שגויים, אתם מבינים שאנו זכאים לבטל את חשבונכם ולהפסיק את שימושכם בשירותים.
 • אם תיצרו חשבון, אתם מסכימים שקבוצת קרונוס רשאית ליצור עימכם קשר בעזרת פרטי הקשר שמסרתם ביצירת החשבון.
 • אנא אל תשתפו אף אחד בחשבון שלכם. אתם אחראיים לכל שימוש בחשבון שלכם, לרבות שימוש על ידי אחרים להם הענקתם גישה לחשבון. אתם אחראיים גם לשימוש בחשבון שלכם על ידי אדם כלשהו כתוצאה מהכשל שלכם באבטחת שם המשתמש או הסיסמה שלכם
 • האחריות שלכם: אתם רשאים להשתמש בשירותים למטרות חוקיות בלבד. אינכם רשאים להשתמש בשירותים באופן העלול לפגוע, לנטרל, להכביד או לשבש את השרתים או את הרשתות של קבוצת קרונוס או להפריע לשימוש ולהנאה של צד אחר מהשירותים
  אינכם רשאים לנסות ולהיכנס ללא הרשאה לשירותים, לחשבונות של משתמשים אחרים או למערכות או רשתות המחשב של קבוצת קרונוס דרך פריצה, כריית סיסמה או אמצעי אחר.
  מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אתם מסכימים שתימנעו מהאמור להלן, לא תאשרו לצד אחר לפעול כאמור להלן ולא תעודדו אותו לעשות כן:
 • העתקה, שינוי, התאמה, תרגום, הנדסה לאחור, פענוח או ניסיון אחר להפיק או לקבל גישה לחלק כלשהו מהשירותים או מתוכן קבוצת קרונוס;
 • שימוש ברובוט, בעכביש, ביישומון חיפוש/שחזור אתר או בהתקן, תהליך או אמצעי אוטומטי אחר כדי להתחבר, לשחזר, לגרד או לסמן חלק כלשהו מהשירותים;
 • השכרה, החכרה, הלוואה, מכירה, רישוי משנה, המחאה, הפצה, פרסום, העברה או הנגשה אחרת של השירותים (או של מאפיין או פונקציונאליות של השירותים) לצד ג’ מכל סיבה שהיא;
 • פרמוט או מסגור חלק כלשהו מעמודי האינטרנט המהווים חלק מהשירותים; או
  אתם נושאים באחריות הבלעדית לכל החיובים, האגרות ויתר העלויות הנוגעות לשימוש בשירותים. אם תתחברו לשירותים ותשתמשו בהם בטלפון החכם, בטאבלט שלכם או במכשיר נייד אחר, דרושה לכם קליטה אלחוטית דרך WiFi או ספק מובייל. חלק מהשירותים עשויים לדרוש יכולת התכתבות (SMS או MMS). אתם מסכימים שאתם נושאים באחריות הבלעדית לכל חיובי ההודעות והנתונים שתצברו מספק המובייל שלכם. קבוצת קרונוס לא גובה אגרה נפרדת עבור שירותי מסרונים שהיא מציעה, אולם עשויים לחול תעריפי הודעות ונתונים. כל החיובים מופקים ומשולמים לספק המובייל שלכם. קבוצת קרונוס לא נושאת בחבות לעיכוב בקבלת מסרון, כיוון שהמסירה כפופה לשידור אפקטיבי על ידי ספק המובייל שלכם. מסרונים מסופקים על בסיס “כמות שהם” וייתכן שלא יהיו זמינים בכל אזור ובכל זמן.
  לאחר שתבחרו לקבל מאיתנו מסרונים, תדירות המסרונים שנשלח לכם תהיה תלויה בעסקאותיכם עימנו. בהסכמה לקבל מסרונים, אתם מבינים ומסכימים שקבוצת קרונוס רשאית להשתמש במערכת חיוג אוטומטית כדי למסור לכם מסרונים ושהסכמתכם לקבלת מסרונים אינה נחוצה כתנאי לרכישת טובין או שירותים.
 • תרומות משתמש מעת לעת, קבוצת קרונוס עשויה להציע לכם גישה לעמודי אינטרנט או למסכים בשירותים, שבהם או דרכם אתם ואחרים תוכלו להציג, לפרסם או להגיש (“לפרסם”) מידע או לספק באופן אחר משוב או מידע לקבוצת קרונוס (“תרומות משתמש”). בפרסום או בשידור תרומות משתמש לקבוצת קרונוס (או לשלוחיה) דרך השירותים, אתם מעניקים לקבוצת קרונוס ולשלוחיה זכות כלל עולמית, לא-בלעדית, ניתנת לרישוי משנה (דרך כמה רבדים), סחירה, נטולת תמלוגים, צמיתה ובלתי חוזרת להשתמש, לשכפל, להעניק רישיון משנה (דרך כמה רבדים), לאחסן, להפיץ, ליצור עבודות נגזרות, לבצע ולייבא את תרומות המשתמש שלכם בכל מדיה המוכרת כעת או שתפותח בעתיד, לכל מטרה שהיא, מסחרית או אחרת, מבלי לתגמול אתכם. כל תרומות המשתמש נחשבות לא סודיות ולא קנייניות.
  אתם הבעלים של תרומות המשתמש שלכם ואחראיים להן. בתמורה לאפשרותכם להשתמש בשירותים לפרסום תרומת משתמש, אתם מציגים ומצהירים כי:
 • אתם הבעלים או בעלי השליטה בכל הזכויות בתרומת המשתמש שלכם, לרבות, בין היתר, כל זכויות היוצרים והסימנים המסחריים;
 • תרומת המשתמש שלכם נכונה ומדויקת;
 • תשומת המשתמש שלכם לא מפקיעה או מפרה את זכויות הפרטיות, הפרסום, הקניין והקניין הרוחני של צד ג’, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנטים וסודות מסחריים, או זכויות אחרות;
 • תרומת המשתמש שלכם לא כוללת מידע המזהה אדם, אלא אם קיבלתם את הסכמתו המפורשת לכך בכתב ומראש; ואם אתם בעלי מקצוע מתחום הבריאות, לא תמסרו מידע שיזהה מטופל במישרין או מידע לגביו לא קיבלתם את כל ההסכמות, ההרשאות או ההיתרים האחרים הנדרשים בחוק לגילויו;
 • תרומת המשתמש שלכם לא יוצאת בטענות לא מבוססות באשר לצד ג’, למוצריו או לשירותיו ולא כוללת אמירות או תוכן אחר שהינם מלעיזים, מבזים, מגונים, פורנוגראפיים, מאיימים ו/או מטרידים; וכן
 • תרומת המשתמש שלכם מצייתת לכל הכללים, התקנות והדינים התקפים.
  קבוצת קרונוס רשאית להסיר או למחוק תרומות משתמש לשיקול דעתה הבלעדי, ללא הודעה.

6. התנערות מאחריות והגבלות חבות

 • היעדר אחריות
 • קבוצת קרונוס מצהירה שכרתה תנאים אלה בתוקף ושהיא מוסמכת כדין לעשות כן. אתם מצהירים שכרתתם תנאים אלה בתוקף ושאתם מוסמכים כדין לעשות כן.
 • למעט כקבוע במפורש, השירותים מסופקים “כמות שהם” ו”בהתאם לזמינות”, ללא אחריות מכל סוג שהוא, בין מפורשת ובין מרומזת. קבוצת קרונוס מתנערת במפורש מכל אחריות ותנאי מכל סוג שהוא, לרבות אחריות מרומזת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, לקניין, לאי-הפרה, להיעדר פגמים, לשימוש נטול שיבושים וכל אחריות המרומזת מנוהג פעולה או מנוהג מסחרי. קבוצת קרונוס לא יוצאת בכל אחריות באשר לדיוק, לשלמות, לעדכניות או לאמינות השירותים. קבוצת קרונוס לא מצהירה כי (i) השירותים יעמדו בדרישותיכם, (ii) השירותים יפעלו ללא שיבושים, וירוסים או טעויות ו-(iii) טעויות יתוקנו. ייעוץ בעל פה או בכתב שסיפקו קבוצת קרונוס או סוכניה לא יוצר ולא ייצור אחריות כלשהי.
 • הגבלת חבות
 • אתם משתמשים בשירותים על אחריותכם.
 • קבוצת קרונוס מתנערת במפורש מכל חבות שהיא, בין בהתאם לחוזה, לנזיקין, לאחריות מוחלטת ובין אחרת, לנזקים עקיפים, נלווים, תוצאתיים או מיוחדים הנובעים או נוגעים בכל אופן שהוא להתחברות לשירותים או לשימוש בהם, גם אם נמסרה לקבוצת קרונוס הודעה באשר להיתכנות נזקים אלה, לרבות בין היתר הסתמכות צד כלשהו על תוכן כלשהו שהושג באמצעות השימוש בשירותים או בנוגע לטעויות או להשמטות בשירותים, לעיכובים בשידורם, למידע למשתמש או ממנו, לשיבושים בחיבורי טלקומוניקציה לשירותים או לווירוסים, בין אם נגרמו כולם או מקצתם בשל רשלנות, כוח עליון, מלחמה, טרור, כשל טלקומוניקציה, גניבת השירותים, השמדתם או גישה לא מורשית אליהם.
 • ההתנערות מחבות דלעיל לא חלה בהיקף האסור בדין תקף.
 • אתם מאשרים ומסכימים שבנוסף ליתר התניות בתנאים אלה המגבילות חבות, מגבלות החבות דלעיל מהוות תנאים חיוניים ושללא הסכמתכם למגבלות החבות דלעיל קבוצת קרונוס לא תסכים להעניק לכם את הזכויות המפורטות בתנאים אלה.

7. שיפוי
אתם מסכימים להגן על קבוצת קרונוס, על המסונפים אליה ועל נושאי המשרה, הדירקטורים, העובדים, הסוכנים והמורשים שלהם ולשפות אותם בגין כל חבות, לרבות עלויות, הוצאות, עלויות אכיפת זכות שיפוי בהתאם לתנאים אלה ושכ”ט ספק ביטוח ועו”ד שיוגשו נגד קבוצת קרונוס על ידי צד ג’ וינבעו או ייגעו להפרת תנאי שימוש אלה על ידכם. קבוצת קרונוס שומרת לעצמה את הזכות, על חשבונה, ליטול על עצמה את ההגנה והשליטה הבלעדיות בכל סוגיה הכפופה לשיפוי בהתאם לתנאים אלה. לא ניתן לסכם פשרה המשפיעה על זכויותיה או חובותיה של קבוצת קרונוס ללא אישורה בכתב ומראש.

8. מידע, חדשות והודעות לתקשורת
השירותים עשויים לכלול מידע, חדשות ו/או הודעות לתקשורת בנוגע לקבוצת קרונוס. אף שמידע זה נחשב מדויק במועד הכנתו, קבוצת קרונוס מתנערת מכל חובה לעדכן מידע, חדשות או הודעות לתקשורת כאמור לעיל. אין להסתמך על מידע בנוגע לחברות שאינן קבוצות קרונוס הכלול בחדשות, בהודעות לתקשורת או אחרת כמידע המסופק על ידי קבוצת קרונוס או בתמיכתה.

9. אתרי ושירותי צד ג’
השירותים עשויים לכלול קישורים לאתרים ולשירותים של צדדי ג’, לרבות מדיה חברתית (יחד “שירותים מקושרים”). השירותים המקושרים אינם בשליטתה של קבוצת קרונוס וקבוצת קרונוס אינה אחראית לשירותים מקושרים, למידע או לחומרים שבהם או לשידור מכל סוג שהוא שהתקבל מהם. הכללת קישור לא מעידה על תמיכת קבוצת קרונוס בשירות המקושר או על קשר שלה עם מפעילי השירות המקושר ואין לפרשה כאילו קבוצת קרונוס מסונפת או קשורה לשירותים המקושרים או רשאית כדין להשתמש בסימן מסחרי, בשם מסחרי, בסמליל או בסמל מוגן בזכויות יוצרים המשתקף בקישור או בתיאור הקישור לשירותים המקושרים. קבוצת קרונוס מספקת קישורים לאתרים מקושרים לנוחיותכם בלבד. אתם מתחברים לשירותים מקושרים על אחריותכם ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של השירותים המקושרים ובהתאם ליתר התניות החוקיות החלות עליהם.

10. מדיניות הקישור של קבוצת קרונוס
אלא אם פורט אחרת בהסכם בכתב ביניכם לבין קבוצת קרונוס, אם אתם יוצרים קישור לחלק כלשהו מהשירותים עליכם לציית לכללים הבאים: (i) קישור לשירותים חייב להיות קישור טקסט בלבד המסומן בבירור עם שמה של הישות הרלוונטית מקבוצת קרונוס (למשל “קבוצת קרונוס”, “Peace Naturals”, “OGBC” וכולי), (ii) המראה, המיקום ויתר האספקטים של הקישור לא יפגעו או יגרעו מהמוניטין הנלווה לסימני קבוצת קרונוס, (iii) הקישור חייב “להצביע” על שם המתחם העליון של השירות הרלוונטי של קבוצת קרונוס ולא על עמודים אחרים בתוך השירותים, (iv) מראה הקישור, מיקומו ומאפיינים אחרים שלו לא ייצרו רושם כוזב, לפיו הארגון או הישות שלכם ממומנים על ידי קבוצת קרונוס, מסונפים אליה או קשורים אליה, (v) בבחירתו על ידי משתמש, הקישור חייב להציג את השירות על כל הלשונית, החלון או המסך, ולא בתוך “מסגרת” באתר או בשירות המקשר, ו-(vi) קבוצת קרונוס שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הסכמתה לקישור בכל עת ולשיקול דעתה הבלעדי.

11. הזדמנויות תעסוקה
אנו מברכים על הבעת עניין בעבודה בקבוצת קרונוס. קבוצת קרונוס לא מפלה בגיוס או בהעסקה לפי גזע, צבע, מוצא, דת, מוגבלות, מוצא אתני או לאומי, אזרחות, גיל, מין, נטייה מינית, מצב אישי או מאפיין אחר המוגן בדין פדראלי, אזורי או מקומי תקף.
אתם מבינים שההזמנה להגיש את קורות החיים שלכם או הבעת עניין במשרה שפורסמה באתר לא נועדה ליצור ולא יוצרת חוזה להעסקה או להטבה אחרת ביניכם לבין קבוצת קרונוס. אתם מבינים שתקשורת שאתם שולחים לקבוצת קרונוס בה אתם פונים לגבי העסקה לא תיחשב לבקשת העסקה ולא תחייב את תגובתה של קבוצת קרונוס.
במקרה שקבוצת קרונוס תחפוץ לבדוק מולכם הזדמנויות העסקה, ניצור עימכם קשר בתגובה לפנייתכם.

12. סעיף בוררות וסמכות שיפוט
כל חילוקי דעות בין הצדדים שיתגלעו בקשר להתקשרות ביניהם המתוארת בתנאי שימוש אלו ו/או בגין ו/או עקב התקשרות זו ו/או בקשר לשימוש באתר יתבררו בפני בורר אשר ימונה על ידי המוסד לבוררות של לשכת עורכי הדין בישראל. מקום הבוררות יהיה במדינת ישראל בשפה העברית, כאשר תחול על הבוררות הדין המהותי הישראלי, והבורר יהיה כפוף לתקנות סדרי הדין ודיני הראיות הנהוגים בבתי המשפט בישראל, ויהא בעל הסמכות ליתן סעדים זמניים בהתאם לסמכויות בית המשפט, והוא ינמק את פסק דינו. פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור בפני בורר על פי הוראות סעיפים 21א ו/או 29 ב’ לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968,
מבלי לגרוע מסעיף הבוררות המוסכם לעיל בין הצדדים, מובהר כי חוקי מדינת ישראל יחולו על ההתקשרות ביניכם לבין קבוצת קרונוס, כך שכל סכסכוך בין הצדדים, לרבות טענות כלפי קבוצת קרונוס ככל שיהיו, ולמעט מקרים שידונו בהליך של בוררות בין הצדדים כמפורט לעיל, ידונו בהתאם לדיני הסמכות המקומית והעניינית של דיני מדינת ישראל, בבתי המשפט המוסמכים.
הצדדים מסכימים כי אמנת האו”ם בנושא חוזים למכירה של מוצרים בינלאומיים, ככל שהיא חלה ו/או תחול במדינת ישראל, אינה תחול על הפרשנות של התקשרות זו.

13. דיני ניירות ערך
מובהר כי כל המידע המופיע באתר, באופן מפורש או עקיף ו/או המשתמע מהכתוב באתר ו/או נמסר באתר אינו מהווה הצהרה ו/או התחייבות מטעם קבוצת קרונוס, אלא מהווה הערכה ו/או הנחה שעל פי קבוצת קרונוס ועל פי שיקול דעתה נחשבת כסבירה בנסיבות העניין. בהתקשרותכם עם קבוצת קרונוס באתר אתם מצהירים כי אתם מודעים לכך ומסכימים לכך שכל מידע שנמסר לכם הינו הערכה בלבד בעלת אופן סיכוני, שאתם שוקלים בעצמכם ונוטלים על כך את מלוא האחריות, וכי אינכם נסמכים על ההצהרות באתר.הדבר נכון לגבי כל השירותים והמידע הכלולים באתר, שאינם מהווים הצעה ו/או שידול להצעה גם בקשר למכירה של ניירות ערך כלשהם של מי מקבוצת קרונוס ו/או אחרים.

14. מגבלות גיאוגרפיות
השירותים מבוססים במדינת ישראל ומופעלים על ידי קבוצת קרונוס ממשרדיה בישראל. קבוצת קרונוס לא יוצאת בכל הצהרה לפיה השירותים הולמים או זמינים לגישה או לשימוש מכל מקום ו/או אתר בעולם ו/או בארץ ישראל. אתם מאשרים שייתכן שלא תוכלו להתחבר לשירותים או להשתמש בהם במקומות שונים ושהתחברות אליהם או שימוש בהם עשויים להיות לא-חוקיים. אם תתחברו לשירותים או תשתמשו בהם במקומות אחרים, אתם תעשו זאת מיוזמתכם ותישאו באחריות לציות לדינים מקומיים. מוצרים, שירותים או פרסומים הנזכרים בשירותים מונגשים בהתאם לדין מקומי ורק במקום בו ניתן כדין להציעם למכירה.

15. פרטיות והגנת נתונים
אנא הקפידו לקרוא בקפידה את הצהרת הפרטיות ואת מדיניות העוגיות שלנו כדי ללמוד על המידע שקבוצת קרונוס אוספת דרך השירותים ועל האופן שבו היא מעבדת אותו.

16. שימוש על ידי קטינים
אלא אם צוין אחרת במפורש, השירותים לא נועדו לאנשים שאינם נחשבים בגירים בתחום השיפוט שלהם ולא עוצבו כדי למשוך אנשים אלה. קבוצת קרונוס לא אוספת במודע מידע ממבקרים בקבוצת גיל זו ולא מספקת להם מידע, מוצרים או שירותים.

17. סיום
תנאים אלה מסתיימים באופן אוטומטי כאשר אינכם מצייתים לתנאי הכלול בהם. קבוצת קרונוס רשאית לבטל או לשנות את גישתכם לשירותים, עם או בלי הודעה שתימסר לכם, בכל עת מכל סיבה. לדוגמה, ניתן למנוע גישה לשירותים ללא הודעה אם קבוצת קרונוס סבורה שאתם קטינים.
הסיום לא יגרע מזכויות או מסעדים אחרים העומדים לקבוצת קרונוס. תניה שעליה להישאר תקפה כדי לתת תוקף הולם לכוונת תנאים אלה ולמטרתם (לרבות בין היתר סעיפים 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ו-18) תישאר תקפה לאחר הסיום.

18. שונות

 • תנאים אלה (הכוללים את הצהרת הפרטיות ואת מדיניות העוגיות שלנו) כוללים את כלל ההבנה בין קבוצת קרונוס לביניכם ביחס לסוגיות הכלולות בהם.
 • תנאים אלה נצברים לטובת המחליפים והנמחים של קבוצת קרונוס ושלכם וכובלים אותם.
 • קבוצת קרונוס רשאית להמחות תנאים אלה, אולם אתם אינכם רשאים להמחותם ללא הסכמתה המפורשת של קבוצת קרונוס בכתב ומראש.
 • במקרה שתניה לתנאים אלה אינה אכיפה או אינה תקפה, או תהפוך בלתי אכיפה או לא תקפה, יתר התניות יישארו תקפות כאילו לא נעשה שימוש בתניה שאינה אכיפה או תקפה.
 • במקרה שקבוצת קרונוס תיכשל או שאתם תיכשלו בעמידה בחובה בהתאם לתנאים אלה והצד השני לא יאכוף את החובה, אי האכיפה לא יהווה ויתור על חובה ולא ימנע אכיפה במקרה אחר. ויתור על תניות הכלולות בתנאים לא ייחשב לוויתור על זכות, תניה או תנאי אחרים בתנאים.
 • דבר האמור בתנאים אלה לא ייחשב לממנה את קבוצת קרונוס או אתכם לסוכן או לנציג זה של זה, לעוסקים בעסקה משותפת או לשותפים.
 • במקרה שקבוצת קרונוס או אתם מנועים או לא מסוגלים לעמוד בחובה בהתאם לתנאים אלה מסיבה שאינה בשליטתו הסבירה של הצד המפעיל תניה זו, עמידתו של הצד המושפע תידחה בהתאם לתקופת העיכוב או חוסר היכולת לעמוד בחובה בשל סיבה זו
 • הכותרות נועדו לנוחות בלבד.