מדיניות פרטיות

תוקף: 17 בדצמבר 2018
1. סקירה
במדיניות פרטיות (“מדיניות פרטיות”) זו מפורטים מדיניות ונוהגי הפרטיות של Peace Naturals Project Inc. והמסונפים אליה (יחד “Peace Naturals”, “אנו” או “שלנו”) ביחס לאיסוף, לשימוש ולגילוי מידע אישי של לקוח (כהגדרתו להלן). השימוש באתר שלנו, www.PeaceNaturals.com (ה”אתר”), כפוף גם להצהרת פרטיות ולתנאים ספציפיים וניתן למצוא אותם באתר.
אנא קראו היטב את מדיניות הפרטיות כדי ללמוד כיצד אנו אוספים, משתמשים, מגלים ומאחסנים את המידע שאתם מוסרים לנו ובאילו צעדים אנו נוקטים כדי להגן על מידע זה מפני שימוש או גילוי לא מורשה. כשאתם הופכים ללקוחות של Peace Naturals, אתם מסכימים באופן מפורש לאיסוף, לעיבוד ולהחזקה במידע האישי שלכם כמתואר במדיניות פרטיות זו.

תוכלו לסרב לכך שנאסוף, נשתמש או נגלה את המידע האישי שלכם, או לבטל את הסכמתכם לכך שנמשיך לאסוף, להשתמש או לגלות מידע אישי, בכל עת שהיא, בכך שתמסרו לנו הודעה בכתב באמצעות אחד מדרכי ההתקשרות עימנו; מובהר כי, ביטול הסכמתכם לשימוש במידע האישי שלכם עלולה להביא לכך שתיפגע יכולתנו לספק לכם את השירותים שלנו. עוד מובהר כי, ביטול הסכמתכם כאמור לא תגביל את הזכויות העומדות לנו בהתאם למסמכים שערכתם ו/או מסרתם ל-Peace Naturals. במקרים מסוימים, סירוב להסכים עלול לשלול את הזכאות שלכם כלקוחות של Peace Naturals.

Peace Naturals עשויה לעבד מידע אישי במסדי נתונים גלובאליים, אשר סגל Peace Naturals המורשה יכול להתחבר אליהם מכל רחבי העולם. מידע אישי המאוחסן מחוץ למדינת ישראל עשוי להיות פתוח לגישת רשויות אכיפת חוק או צדדי ג’ אחרים בהתאם לדינים מקומיים תקפים.2. איסוף מידע אישי
“מידע אישי” הוא מידע בנוגע לאדם שניתן לזהותו.
Peace Naturals אוספת מידע אישי ישירות מלקוחותיה, מנציגיהם המורשים ומספקי שירותי הבריאות שלהם. אנו אוספים מכם מידע אישי כשאתם יוצרים חשבון לקוח, מבצעים הזמנה, נרשמים לתקשורות שלנו, עונים על סקר או מזינים מידע באתר.
המידע האישי שאנו אוספים כולל:

 • שם פרטי, שם משפחה, כתובת דוא”ל, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר ופרטי קשר אחרים;
 • מגדר, תאריך לידה, מינון יומי, תסמינים עיקריים/בעיות עיקריות ומידע אחר המפורט במסמך הרפואי ובחומרי הרישום שלכם;
 • השם הפרטי, שם המשפחה, המקצוע והכתובת של ספק שירותי הבריאות שהפיק מסמך רפואי מטעמכם;
 • אם תקף, הסכמת ספק שירותי הבריאות לקבל משלוחים מטעמכם;
 • אם תקף, השם הפרטי, שם המשפחה, תאריך הלידה והמגדר של האדם או האנשים האחראיים לכם, ופרטי הקשר שלהם;
 • פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר, כשאתם רוכשים מ- Peace Naturalsמוצר או שירות;
 • פרטי הזמנה ומשלוח, לרבות פרטי הזמנה בנוגע למוצרים הנמכרים או מסופקים בהתאם לחוק;
 • מידע לגבי ההעדפות והמשוב שלכם לגבי המוצרים והשירותים שלנו;
 • נתונים דמוגרפיים ונתוני פרופיל; וכן
 • מידע אחר שנאסוף בהסכמתכם או כמורשה או כנדרש בחוק או בתקנה.

3. שימוש במידע אישי
ככלל, Peace Naturals משתמשת במידע אישי למטרות הבאות:

 • עמידה בדרישות חוק ורגולציה, לרבות:
 • Peace Naturals תשתמש במידע שבחומרי רישום שמוגשים לה כדי לאמת זכאות לרישום בהתאם לחוק הקנאביס; וכן
 • מעת לעת, Peace Naturals תשתמש במידע ההזמנה והמשלוח של אדם כדי לוודא שההזמנות מטופלות ומנוטרות בהתאם לחוק הקנאביס.
 • כנדרש באופן סביר כדי לספק את המידע, השירותים או המוצרים המבוקשים, לרבות כאמור להלן:
 • כשאתם מבצעים הזמנה, Peace Naturals משתמשת בנתוני הפרופיל והיסטוריית הרכש שלכם כדי לסייע לעסקה;
 • כשאתם רוכשים מ-Peace Naturals מוצר או שירות, Peace Naturals משתמשת בפרטי כרטיס
 • אשראי או אמצעי תשלום אחר כנחוץ באופן סביר כדי לעבד את העסקה, ומשתמשת בפרטי הקשר שלכם כנחוץ באופן סביר כדי לספק את המוצרים או את השירותים; וכן
 • Peace Naturals תשתמש בפרטי החשבון שלכם כדי לבדוק את יושרת הנתונים שלה.
 • ניהול, איסוף או אכיפת חשבונות באופן אחר;
 • החזקת רשומות עסקיות למשך תקופות סבירות, וככלל, ניהול העסקים שלנו, לרבות הגנה והגשת הליכים משפטיים;
 • עמידה בדרישות ביטוח, אבטחה ועיבוד;
 • ניתוח, פיתוח ושיפור שירותים והצעות מוצר;
 • אם תבחרו באפשרות זו, מסירת עדכונים, התרעות, חדשות, קידומים, עלונים או תקשורות דומות אחרות בנוגע למוצרים שלנו שאנו סבורים שעשויים לעניין אתכם;
 • התאמת החוויה שלכם באתר והצגת תוכן האתר בהתאם להעדפותיכם; וכן
 • אחרת בהסכמתכם או כמורשה בחוק.
  Peace Naturals עשויה להשתמש במידע אישי למטרות נוספות המזוהות במועד איסוף המידע או לפניו, או כנדרש בחוק.
  Peace Naturals תחזיק במידע האישי רק למשך הזמן הנחוץ למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו או כנדרש או כמורשה בחוק

4. גילוי מידע אישי
Peace Naturals מגלה מידע אישי בנסיבות הבאות:

 • חוק הקנאביס וחקיקה תקפה אחרת עשויים לדרוש מ-Peace Naturals לגלות את מידע המרשמים, הרישום, ההזמנות והמשלוח שלכם לסגל אכיפת חוק, לגופי רישוי רפואי אזוריים ולגופי רגולציה או ממשלה אחרים, לרבות כאמור להלן:
 • Peace Naturals נדרשת למסור לגופי רישוי רפואי אזוריים מידע בנוגע למרשמים של ספקי שירותי בריאות, בנוסף למידע הנוגע להזמנות ולמשלוחים בהתאם למרשמים אלה; וכן
 • Peace Naturals נדרשת למסור מידע בנוגע לפעילויות הזמנה ומשלוח לפקחי Health Canada במהלך ביקורות; Peace Naturals נדרשת להגיב לבקשות גישה חוקיות מסגל אכיפת חוק בנוגע ללקוחות ולמטפלים
 • Peace Naturals עשויה לגלות מידע בנוגע לסטאטוס הרישום שלכם למרפאה ולספקי שירותי הבריאות שלכם, כדי לבצע אימותים הנדרשים בהתאם לחוק הקנאביס;
 • Peace Naturals עשויה לגלות את סטאטוס הרישום ואת היסטוריית החשבון שלכם למרפאה או לספק שירותי הבריאות שלכם, כדי לוודא בטיחות מטופל, טיפול הולם והמשכיות טיפול וכדי לבצע אימותים הנדרשים בהתאם לחוק הקנאביס;
 • אם המרפאה או ספק שירותי הבריאות שלכם משתמשים בפלטפורמת טכנולוגיה כדי לאפשר את הרישום שלכם ל-Peace Naturals, ייתכן ש-Peace Naturals תידרש לשתף את ספק הפלטפורמה במידע בנוגע לסטאטוס הרישום והחשבון שלכם, כדי לעמוד בדרישות דיווח בהתאם להסכם השירות של Peace Naturals עם ספק הפלטפורמה; וכן
 • אם תורו ל-Peace Naturals להעביר את המידע האישי שלכם, לרבות המסמך הרפואי וחומר(י) הרישום שלכם, ליצרן מורשה אחר בהתאם לחוק הקנאביס כיוון שכבר אינכם מעוניינים להיות לקוחות של Peace Naturals; בתנאי שתאשרו שממועד העברת המידע ולאחריו, Peace Naturals אינה אחראית לאיסוף, לשימוש ולגילוי המידע האישי שלכם על ידי היצרן המורשה האחר או על ידי צד ג’ אחר, אולם תמשיך לעמוד בחובותיה בהתאם לדין תקף ביחס לעותקי המידע האישי שלכם ש-Peace Naturals משאירה בחזקתה.
  Peace Naturals עשויה להעביר מידע אישי לסוכנים או לספקי שירות חיצוניים, לרבות מסונפים אליה הפועלים מתוקף תפקידם זה, המבצעים שירותים מטעמה, כגון שירותי טכנולוגיית מידע, שירותי אירוח/עיבוד נתונים או שירותים דומים, או אחרת כדי לאסוף, להשתמש, לגלות, לאחסן או לעבד מידע אישי מטעמה למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. חלק מספקי השירות או מהמסונפים הללו עשויים להימצא מחוץ לשטחי מדינת ישראל, וייתכן שהמידע האישי שלכם ייאסף, ישמש, יגולה, יאוחסן ויעובד במקומות אחרים מחוץ למדינת ישראל למטרות המתוארות במדיניות פרטיות זו. אמצעים חוזיים סבירים אחרים בהם ננקוט להגנה על המידע האישי שלכם במהלך העיבוד או הטיפול על ידי ספקי שירות אלה כפופים לדרישות חוקיות החלות על המסונפים אלינו ועל הסוכנים וספקי השירות שלנו, כגון דרישות חוקיות לגילוי מידע אישי לרשויות ממשלה במדינות אלה.
  בנוסף לאמור לעיל, ייתכן שיגולה מידע אישי למסונפים אלינו למטרות ביקורת פנימית, ניהול, חיוב או אדמיניסטרציה, לרבות הגנה והגשת תביעות משפטיות. Peace Naturals אף עשויה לגלות מידע אישי לאמורים להלן:
 • רשויות אכיפת חוק, למטרות חקירת הונאה או עבירות אחרות, בנוגע למניעה או לחקירה של פעילויות הונאה חשודות או פגיעה באנשים או ברכוש, כדי לבסס או להפעיל את זכויותינו החוקיות או להתגונן מפני תביעות משפטיות, או בנוגע למקרה חירום המצדיק את השימוש במידע או את גילויו;
 • מבטחי צד ג’, למטרות חיוב ואדמיניסטרציה;
 • יועצים או ספקי שירות מתחומי המשפט, הפיננסים, הביטוח ואחרים בנוגע למכירת עסקיה או תפעוליה, או כל חלק מהם, לארגונם מחדש או לניהולם; וכן
 • לעמידה במטרות אחרות המזוהות כאשר המידע האישי נאסף.

5. גישה למידע האישי שלכם

תוכלו לבקש גישה למידע האישי שלכם המצוי בחזקתנו, או לבקש שיתוקן. סיכום מידע אישי זמין בהודעה סבירה. בקשות מפורטות יותר המחייבות עלויות שחזור עשויות להוביל לעלויות סבירות. זכויותיכם לגישה למידע האישי שלכם אינן מוחלטות. אנו רשאים למנוע מכם גישה למידע האישי שלכם כאשר:

 • הדבר נדרש או מורשה בחוק, לרבות כאשר רשומה המכילה את המידע האישי שלכם מוגנת על ידי חיסיון עורך דין-לקוח;
 • פעולה זו תחשוף מידע מסחרי סודי ולא ניתן לנתק את המידע האישי מרשומה זו;
 • הדבר צפוי באופן סביר לאיים על חייו או על שלומו של אדם אחר ולא ניתן לנתק את המידע האישי מרשומה זו; או
 • המידע האישי הופק במהלך תהליך רשמי ליישוב מחלוקות.
  אם נסרב לבקשתכם לגישה למידע האישי שלכם, נסביר את הסיבה לסירוב.

6. אבטחת המידע האישי שלכם
אנו נוקטים באמצעי זהירות סבירים כדי לוודא שהמידע האישי שלכם בטוח מפני אובדן, גניבה, גישה לא מורשית, גילוי, העתק, שימוש או שינוי בעזרת אמצעי אבטחה פיזיים, ארגוניים וטכנולוגיים הולמים בהתחשב ברגישות המידע. עם זאת, לא ניתן לערוב לאבטחת מידע המשודר באינטרנט. איננו אחראיים ליירוט או לשיבוש תקשורות או לשינוי או לאובדן נתונים דרך האינטרנט. אתם אחראיים לשמירה על האבטחה של כל סיסמה, שם משתמש או צורת אימות אחרת הכלולה בקבלת גישה לאזורים באתר המוגנים בסיסמה או לאזורים מאובטחים אחרים באתר. התחברות לאתר באמצעות שם המשתמש והסיסמה שלכם ייחשבו למורשים על ידכם.
הקובץ המכיל את המידע האישי שלכם יוחזק בשרתים של Peace Naturals או של ספקי השירות שלה. עובדי Peace Naturals, נציגיה או סוכניה יקבלו גישה למידע האישי שלכם כנחוץ בנוגע לתפקידם.

7. קישורי צד ג’
לעתים, לשיקול דעתנו, אנו עשויים לכלול או להציע באתר שלנו מוצרים או שירותים של צדדי ג’. לאתרי צד ג’ אלה עשויה להיות מדיניות פרטיות נפרדת ועצמאית. לפיכך, איננו נושאים באחריות או בחבות ביחס לאתרים מקושרים אלה או לאופן שבו הם מטפלים במידע האישי שלכם.

8. הסרה
במקרה שבמהלך הרישום כלקוחות של Peace Naturals בחרתם לקבל הודעות אלקטרוניות המכילות חדשות, עדכונים וקידומים בנוגע למוצרי החברה ולפעילויותיה, אולם כבר אינכם מעוניינים לקבל הודעות אלה, אתם רשאים להסיר את עצמכם בכל עת מקבלת תקשורות נוספות, בשימוש בקישור ההסרה בהודעות הדוא”ל הללו או במשלוח דוא”ל לכתובת clientcare@peacenaturals.com.

9. שינויים במדיניות פרטיות זו
Peace Naturals שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. אם נבצע שינויים מהותיים במדיניות פרטיות זו, ניידע אתכם מראש. המשך שימושכם בשירותים לאחר תאריך התוקף מהווה את הסכמתכם למדיניות הפרטיות.

10. שאלות
אם יש לכם שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לזכויותיכם לפיה, או אם ברצונכם לבקש גישה למידע האישי שלכם או לבקש שיתוקן, אנא שלחו דוא”ל לכתובת privacy@thecronosgroup.com.